Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Valluma bvba

Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden, verder AV genoemd, zijn van toepassing en maken deel uit van alle aanbiedingen en Overeenkomsten van Valluma BVBA. In deze AV wordt verstaan onder:
  Klant: Elkeen die één of meerdere diensten en/of producten van Valluma bvba verwerft of gebruikt
  Diensten: alle prestaties die een handelsdaad of ambachtsdaad uitmaken, zoals advisering, installeren en monteren, inspecteren, testen, vervoeren of andere prestaties. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Valluma bvba en klant met betrekking tot de producten en/of diensten.
  Producten: zaken die door Valluma bvba worden aangeboden zoals zonneboilers, - panelen en –collectoren, ondersteuningsconstructies, bevestigingsframes, warmte wisselaars, warmtepompen, vloerverwarming, balansventilatie, CV ketels, losse systemen, materialen (in de ruimste zin van het woord), onderdelen, documentatie en rapporten zoals bedoeld in de Overeenkomst.
  Werk: conform de Overeenkomst leveren c.q. installeren van producten en /of diensten
 2. Afwijkingen van deze AV gleden alleen indien schriftelijk overeengekomen en alleen voor de betreffende Overeenkomst waarvoor ze overeengekomen zijn.

Voorwerp van de aanneming

 1. In zijn offerte erkent Valluma bvba in het bezit te zijn gesteld van alle documenten, plannen en beschrijvingen die het voorwerp van de aanneming bepalen. Tevens erkent hij deze goed te kennen en verklaar hij kennis te hebben van alle nodige elementen en stukken om te komen tot een conforme en deugdelijke uitvoering volgens de regels van de kunst.
 2. Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door Valluma bvba of in zijn opdracht zijn vervaardigd, blijven eigendom van Valluma bvba. Zij mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd. De documenten, plannen en beschrijvingen maken integraal deel uit van de overeenkomst.
 3. De werken zullen worden uitgevoerd volgens de regels van de kunst en volgens de laatste uitgaven van de CODEX over het welzijn op het werk, ARAB, AREI, de van toepassingen zijnde NBN-normen en de voorschriften van het WTCB. De klant zorgt ervoor dat Valluma bvba tijdig kan beschikken over:
  1. De voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen), zo nodig in overleg met de aannemer;
  2. Het gebouw, het terrein of water waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd;
  3. Voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen en hulpmiddelen;
  4. Aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht en water.
 4. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van de klant
 5. De klant dient ervoor te zorgen, dat door anderen uit te voeren werkzaamheden on/of leveringen, die niet tot het werk van Valluma bvba behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.
 6. Veiligheidscoördinatie; Voorzieningen opgelegd door de klant die niet gekend waren op het ogenblik van het indienen van de offerte, zijn niet in de onze offerte begrepen, tenzij anders vermeld. Deze voorzieningen zullen worden doorgerekend aan de klant. De opdracht kan enkel worden uitgevoerd wanneer Valluma bvba tijdig over de nodige informatie beschikt, vervat in o.a. studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen enz.… Deze technische informatie wordt voorafgaand aan de werken/ tenminste 14 werkdagen voor de aanvang overhandigd door de Klant  of zijn aangestelden (bv. Architect of studiebureau).
 7. Deze informatie moet tijdig aan Valluma bvba bezorgd worden zodat hij over voldoende tijd beschikt om de werken naar behoren voor te bereiden. Bij gebreke hieraan kan Valluma bvba niet aangesproken worden voor vertragingen of termijnoverschrijding. Valluma bvba kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor het niet behalen van het E-peil.

Totstandkoming Overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen van Valluma bvba gelden zolang de voorraad strekt.
 2. Onverminderd artikel 9, is iedere aanbieding van Valluma bvba 30 dagen na datum geldig tenzij de aanbieding een andere termijn vermeldt.
 3. Een Overeenkomst komt slechts tot stand door onvoorwaardelijke aanvaarding door Klant van het aanbod van Valluma bvba
 4. Een Overeenkomst is rechtsgeldig bij ondertekening van de offerte door de klant. Door het ondertekenen van de offerte verklaart de Klant zich akkoord met de AV op dat moment geldig.
 5. Voor zover er nog geen bindend aanbod of Overeenkomst met de Klant tot stand is gekomen, behoudt Valluma bvba zich uitdrukkelijk het recht voor om ieder moment prijzen van de Producten en/of Diensten te wijzigen.

Prijzen en betaling

 1. De door Valluma bvba opgegeven prijzen zijn in Euro en exclusief BTW.
 2. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. Als er een gegrond vermoeden bestaat dat Valluma bvba de Producten en/of Diensten of gelijkwaardige Producten en/of Diensten niet tegen de aangegeven prijs kan leveren of doen leveren gedurende een periode en in hoeveelheden die rekening houdend met het Product, de omvang van de voor het Product gevoerde reclame en aangeboden prijs redelijk zijn, zal Valluma bvba dit ondubbelzinnig en duidelijk aangeven.
 3. Eventuele bezwaren tegen facturen dienen schriftelijk en aangetekend ter kennis van Valluma bvba te worden gebracht uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum op verval van dat recht.
 4. Betaling van het Werk geschiedt als volgt, tenzij anders vermeld op offerte
 5. Betaling van 20% voor aanvang werkzaamheden
 6. Betaling van 70% bij aanlevering goederen op de werf
 7. Betaling van 10% bij oplevering van het project.
 8. Wanneer de offerte niet wordt geaccepteerd, is Valluma bvba gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van de offerte aan degene op wiens verzoek hij de offerte uitbracht in rekening te brengen, indien hij zulks voor het uitbrengen van de offerte heeft bedongen.
 9. Wanneer de facturen niet tijdig betaald worden, is van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 10%. Daarnaast is eveneens van rechtswege en zonder enige bijkomende voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10% van het nog verschuldigd bedrag.

Uitvoering Overeenkomst

 1. Valluma bvba is bevoegd om bij de uitvoering van het Werk derden (bijvoorbeeld installateurs) in te schakelen.
 2. De in Overeenkomsten en aanbiedingen opgenomen termijnen, zijn slechts indicatieve termijnen. Uit de loutere overschrijving van deze termijnen zal Klant geen recht op schadevergoeding putten, voor zover deze overschrijding niet kennelijk onredelijk is. De betreffende termijn wordt in iedere geval verlengd met het tijdvak waarin de uitvoering van het Werk werd belemmerd door toedoen of nalaten van Klant.
 3. Alle opgaven door Valluma bvba van getallen, maten, gewichten en /of andere aanduidingen van de Producten en/of Diensten zijn met zorg gedaan. Valluma bvba staat er echter niet voor in dat zich geen afwijkingen voordoen.

Oplevering

 1. Tenzij anders luidend schriftelijk beding, wordt er overeengekomen dat er binnen de 8 dagen na levering of in voorkomend geval plaatsing indien deze ook door Valluma bvba gebeurt, geen bemerkingen aangetekend werden overgemaakt aan Valluma bvba, de aanneming (levering) geacht wordt definitief aanvaard te zijn. Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en definitieve oplevering. Ook de ingebruikname houdt automatisch de aanvaarding van de geleverde werken in.
 2. De aansprakelijkheid met betrekking tot de geleverde en gebruikte producten is beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborgen.
 3. De aansprakelijkheid met betrekking tot de geleverde en gebruikte producten is beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborgen.
 4. De zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit welke van bij de levering, of in voorkomend geval de plaatsing indien deze ook door Valluma bvba gebeurt, bestonden moeten binnen de 8 dagen aangetekend worden gemeld aan Valluma bvba, zoniet worden zij geacht aanvaard te zijn.
 5. Klachten in verband met verborgen gebreken moeten onmiddellijk na de ontdekking worden medegedeeld op straffe van verval. Klachten moeten aangetekend en gedetailleerd worden verstuurd.

Eigendom en risico

 1. De eigendom van de Producten gaat, ongeacht de feitelijke (op)levering, pas over op Klant nadat deze al wat hij op grond van de Overeenkomst aan Valluma bvba verschuldigd is volledig heeft voldaan.
 2. Het risico van de Producten gaat over op Klant op het moment dat deze door Valluma bvba aan Klant ter beschikking zijn gesteld.

Inspectie, klachten en garantie

 1. Werkuren en transportkosten: Indien een herstelling, ten gevolge van materiaaldefecten bij normaal gebruik, nodig is, zijn werkuren en transportkosten gedurende de eerste 2 jaar na installatie ten koste van Valluma bvba.
 2. Alle materialen geleverd en geplaatst door Valluma bvba zijn onderhevig aan de garantievoorwaarden geleverd door de leverancier van de materialen.
 3. De garantie zoals bedoeld in de voorgaande leden, vervalt indien (a) door andereren van Valluma bvba wijzigingen zijn aangebracht aan de Producten; (b) de op de Producten aangebrachte, individuele herkenningstekens zijn verwijderd of verwijderd zijn geweest, (c) de Producten op een ondeskundige wijze en/of zonder inachtneming van de daarvoor geldende (wettelijke) regels en gebruiksvoorschriften zijn geïnstalleerd of gebruikt tenzij de installatie door Valluma bvba zelf werd verricht; (d) gedurende de garantietermijn geen periodiek onderhoud is verricht aan Producten die onderhoud behoeven; Producten voor andere doeleinden werden gebruikt dan waarvoor die volgens de productinformatie en of Overeenkomst zijn bestemd;
 4. In geval van consultancy en/of advies Diensten wordt geen garantie gegeven.
 5. Geen garantie geldt op technische middelen die bedoeld zijn om regelmatig te worden vervangen en/of normale slijtage onderhevig zijn.

Overmacht

 1. Indien Valluma bvba door een niet toerekenbare tekortkoming (“overmacht) niet aan haar verplichtingen tegenover Klant kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Valluma bvba alsnog in staat is om aan deze verplichtingen te voldoen, zonder dat Valluma bvba in verzuim raakt ten aanzien van de nakoming van die verplichtingen en zonder dat Valluma bvba tot enige schadevergoeding kan worden gehouden.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Valluma bvba is niet aansprakelijk voor enige indirecte of gevolgschade van de Klant (zoals gebruiksderving van goederen, inkomstenderving, het verlies van winst, of verhoopte besparingen) of door de Klant ingeschakelde derden.
 2. In ieder geval, daarin begrepen het geval van een gegrond bevonden klacht, is de aansprakelijkheid van Valluma bvba tegenover de Klant beperkt tot het bedrag gelijk aan de factuurwaarde van het Product en/of werk waardoor de schade is ontstaan, met uitzondering van lichamelijke schade.
 3. Valluma bvba is nimmer aansprakelijk indien de schade is ontstaan door aan Klant toerekeningsvatbare omstandigheden zoals (maar niet beperkt tot) het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige informatie aan Valluma bvba.
 4. Valluma bvba vrijwaart de Klant tegen gerechtvaardigde aanspraken van derden tot vergoeding van schade voor zover deze door de uitvoering van haar Werk is toegebracht en te wijten is aan de nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van Valluma bvba zelf of van haar ondergeschikten of van door haar ingeschakelde onderaannemers, zoals installateurs.

Sancties bij niet nakoming van de contractuele verplichtingen

 1. Wanneer de overeenkomst verbroken wordt door de Klant, zal deze een vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan de al uitgevoerde prestaties en de reeds aangekochte materialen voor de betrokken werf, verhoogd met een schadevergoeding van 20% van de overeengekomen prijs. In ieder geval is een minimum vergoeding verschuldigd van 10% van de overeengekomen prijs. Valluma bvba behoudt zich het recht voor de uitvoering van de aanneming na te streven en een voorschot te vorderen van 10% op de nog niet uitgevoerde werken.

Toepasselijk recht en forum

 1. Op de Overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing en alle geschillen met betrekking tot de Overeenkomst worden voor de bevoegde Belgische rechtbanken van het arrondissement waar Valluma bvba haar maatschappelijke zetel heeft gebracht.

 

Algemene voorwaarden Loval Projects BV

De planning van levering en uitvoering kan slechts geschieden na betaling van het desgevallend overeengekomen voorschot en na ondertekening en terugzending van alle tot de aannemingsopdracht dienstige stukken.

Betaling van het Werk geschiedt als volgt, tenzij anders vermeld op offerte

Betaling van 30% voor aanvang werkzaamheden

Betaling van 50% bij aanlevering goederen op de werf

Betaling van 20% bij oplevering van het project.

Bij niet-betaling behoudt Loval Projects BV het recht om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

Bij bouw, renovatiebouw en alle andere opdrachten waarbij administratieve vergunningen te pas komen, dragen wij geen enkel verantwoordelijkheid wat de administratieve vergunningen betreft. Eventuele schade en boetes vallen integraal ten laste van de klant.

De klant moet er zorg voor dragen dat vóór de aanvang van de werken de werf vlot bereikbaar en vrij is. Hij moet tevens zorgen voor afgifte op voorhand van de sleutel als de werf gesloten is. De werf moet door de klant in het voordeel van de aannemer gratis voorzien worden van water en elektriciteit.

Alle geleverde materialen blijven eigendom van Loval Projects BV tot op het ogenblik van de volledige betaling. De klant staat - vanaf de levering op de werf - in voor schade aan en vervreemding van deze goederen. De klant staat tevens in voor schade aan en vervreemding van het materiaal dat eigendom is van Loval Projects BV - dat zich op de werf bevindt. De klant neemt voor dit alles een goede verzekering, ook tegen brand- en stormschade, dit alles in ons voordeel. De klant zorgt voor een zorgvuldige stockering van de op de werf geleverde goederen en voor de beveiliging daarvan.

Betwistingen over leveringen, uitvoeringen of facturatie dienen te geschieden binnen de acht dagen na levering, uitvoering en/of facturatie. Wij zijn niet aansprakelijk voor de zichtbare gebreken kenbaar gemaakt na voornoemde periode. Het contract kan op die basis niet meer ontbonden worden. Verborgen gebreken die niet vallen onder de specifieke wettelijke waarborgregels van artikel 1792 van het Burgerlijk Wetboek moeten uiterlijk binnen het jaar na uitvoering worden ingeroepen.

Indien de klant de bestelling weigert, het contract vernietigt of er geen uitvoering kan worden aan gegeven, dan moet de klant een schadevergoeding van 15% van het totaalbedrag der aanneming betalen. Indien art. 1794 van het Burgerlijk Wetboek door de klant zou worden ingeroepen, wordt de post van al wat de aannemer bij de aanneming had kunnen winnen bepaald op 10% van de afgezegde werken.

Al onze facturen zijn contant betaalbaar op 14 dagen op onze maatschappelijke zetel of adres. Bij gebrek aan effectieve betaling op die dag loopt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest van 12% per jaar tot datum effectieve betaling. Bij gebrek aan tijdige betaling is de klant tevens van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van 10% op het totaalbedrag, met een minimum van 125 euro.

De prijs, voor de opdracht, van de verwerkte materialen die in de overeenkomst, een offerte, een borderel of een bestek wordt bepaald, is indicatief en wordt definitief bij de werkelijke uitvoering van de opdracht. De prijs van de materialen wordt vastgesteld op basis van de catalogusprijzen van de fabrikanten op het ogenblik van de betaling van de voor de opdracht bestemde materialen.

Op alles wat niet expliciet in deze voorwaarden is geregeld, is het Belgisch recht van toepassing. Voor alle betwistingen zijn alleen de rechtbanken van  Eeklo en Gent bevoegd.

Meerwerken worden pas uitgevoerd na bevestiging van de opdracht door de klant en als de (eenheids)prijs is overeengekomen.